Sie sind hier

Gemeenerot Landwirtschaft a Wäibau Claire Sertznig

Claire Sertznig, déi nei DP-Conseillère am Maacher Gemengerot.

D’Duechter vun hirem Virgänger René Sertznig huet vun doheem aus fréi Kontakt mat der Politik gehat. Dofir ass et kee Wonner, datt d’Claire sech fir d’éischt an der JDL an dono an der Gemengepolitik engagéiert huet.

Gemeenerot René Sertznig

Wiessel am Gemeenerot

Deemnächst steet bei der DP Maacher e Wiessel am Gemeenerot un.

Gemeenerot Patrick Frieden René Sertznig Claude Wagner

Neues Kulturzentrum

Anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 21.

D'DP Maacher wënscht Eech schéi Feierdeeg an e goude Rutsch an d'Joar 2021!

Schéi Chrëschtdeeg an ee gutt neit Joer!

Joyeux Noël et bonne année!

De Gemeenebudget am Kontext vu der Coronakris

Bedéngt dorrech d’Coronakris wäert d’Gemeen Maacher  fir d’Joar 2020 zirka 3,6 Mio € manner Staatsgelder (Gewerbesteier an Dotatioun vum Staat) krinn. Fir 2021 verbessert sech d’Situatioun liicht, awer un een Situatioun wéi viru Corona ass nach net ze denken.

Léif Maacher, 

Normalerweis kuckt ee mat Nostalgie op dat letzt Joar zeréck. Ma, 2020 huet iis virun A gefouert, wat am Liewe wichteg ass. Mir hunn iis missen ëmstellen: Social distancing, Télétravail, Home schooling, ... mir hunn all misse grouss Efforte maachen.

Gemeenerot Patrick Frieden René Sertznig Claude Wagner

Budget rectifié 2020 a Budget 2021

B.R. 2020 a Budget 2021: Stellungnahm vun der DP Fraktioun:

Europawahlen

D’DP stellt hiren Europa-Programm vir.

E Programm, deen op 5 Sproochen, a « Leichter Sprache » an och an zwou Audio-Versiounen op www.dp.lu disponibel ass. Fir d’Corinne Cahen muss all Mënsch Accès zu deenen Informatiounen hunn.

Europawahlen

Eis Europakandidatin Monica Semedo war „Zu Gast“ am „Lëtzebuerger Land"

„Sozial. Liberal. Europäesch.“ – eine neue Vision für Europa: Jetzt erst recht!

News

Generalversammlung 2019

Gutt besichte Generalversammlung mat Éierung vum Kitty Schiffmann a René Serznig.

Gemeenerot Budget/Finanzen Patrick Frieden René Sertznig Claude Wagner

Budget rectifié 2018 a Budget 2019

B.R. 2018 a Budget 2019: Stellungnahm vun der DP Fraktioun:

Gemeenerot Patrick Frieden René Sertznig Claude Wagner

Uneinigkeit bei Festsetzung des Hebesatzes der Gewerbesteuer.

Eingangs der Sitzung bedankt sich Bürgermeister Léon Gloden (CSV) bei den Rettungsdiensten und beim t

Gemeenerot Patrick Frieden René Sertznig Claude Wagner

Fragen an den Schöffenrat beanspruchen die meiste Zeit der Gemeinderatssitzung.

Im Eiltempo werden einstimmig die Jahressubsidien an die lokalen Vereine bewilligt, Grabkonzessionen

Gemeenerot Claude Wagner René Sertznig Patrick Frieden

Schaffung von neuen Posten im technischen Dienst trennt die Gemüter.

Rätin Liane Felten bleibt der Sitzung krankheitshalber fern.

Claude Wagner René Sertznig Patrick Frieden

Vorstellung des Mehrjahresplanes: Können alle Versprechen aus der Schöffenratserklärung umgesetzt werden?

Vor Beginn der Sitzung hält der Gemeinderat eine Gedenkminute ab für den kürzlich verstorbenen Ehrenbürgermeister Roby Stahl.

Äddi Roby

De Robert ‘Roby’ Stahl huet iis verlooss. Dau wars e Mann, e Papp, e Frënd, e Kolleg. Et huet een net iwwer dech geschwaat, mä mat dir. Dau woars nämlech no beim Mënsch an näicht a kee woar dir onwichteg.

News Michèle Zeimes Patrick Vandendries Robert Stahl Liliane Ney Thiel Emile Hoffmann Nico Becker Nelly Bauler Guy Bastian Jean Kayser Sandra Michaeli-Palgen Claire Sertznig Claude Wagner René Sertznig Kitty Schiffmann Bindernagel Camille Ruppert Paxi Picco Nadine Pereira Patrick Frieden Younes Bouchnafa

E goude Rutsch an d'Joar 2018!

De Komitee vun der DP Maacher wënscht alle Maacher Awunner fir d’Joar 2018 vill Gléck, Zefriddenheet an een goud Gesondheet.

Gemeenerot Budget/Finanzen Claude Wagner René Sertznig Patrick Frieden

Gemeenerot vum 15. Dezember 2017

Grevenmacher: Rektifizierter Haushaltsplan 2017 und Haushaltsplan 2018

Gemeenerot Budget/Finanzen Claude Wagner René Sertznig Patrick Frieden

Budget rectifié 2017 a Budget 2018

Stellungnahm vun der DP Fraktioun:

Gemeenerot Claude Wagner René Sertznig Patrick Frieden

Gemeinderatssitzung vom 17. November 2017

SCHÖFFENRATSERKLÄRUNG

Gemeenerot Claude Wagner René Sertznig Patrick Frieden

Konsultativkommissionen

Grevenmacher: Gemeinderatssitzung vom 17. November 2017

Nachtrag betreffend die KONSULTATIVKOMMISSIONEN

Gemeenewahlen 2017

Wahlprogramm 2017

Die Maacher DP präsentiert Ihnen heute ihr Programm für die Gemeindewahlen am 8. Oktober. Die hier dargelegten Ideen drücken aus, was unsere Anliegen sind.

Gemeenerot Claude Wagner René Sertznig Patrick Frieden

Gemeinderatssitzung vom 29. September 2017

Zusatzkredit für die Terrasse beim Restaurant ‚Cento Vini‘ und Verzögerung beim Einzug der Jugend in die Zéintscheier sorgen für Diskussionen. Rat Marc Schiltz verabschiedet sich als einziges Gemeinderatsmitglied, das bei den anstehenden Gemeindewahlen nicht mehr antritt.

Gemeenewahlen 2017

Chèr(e)s électeurs(rices),

Le parti démocratique (DP) vous présente aujourd’hui son programme pour les élections communales du 8 octobre. Les idées présentées ci-dessous vous montrent nos préoccupations:

Gemeenewahlen 2017

Caros(as) eleitores(as),

O Partido Democrata (DP) apresenta hoje seu programa para as eleições municipais do dia 8 de Outubro. As ideias apresentadas aqui abaixo vós mostram as nossas preocupações: