Sie sind hier

De Gemeenebudget am Kontext vu der Coronakris

Bedéngt dorrech d’Coronakris wäert d’Gemeen Maacher  fir d’Joar 2020 zirka 3,6 Mio € manner Staatsgelder (Gewerbesteier an Dotatioun vum Staat) krinn. Fir 2021 verbessert sech d’Situatioun liicht, awer un een Situatioun wéi viru Corona ass nach net ze denken.

Zënter Joaren huet d’DP Maacher ëmmer nees dem Schäfferot nogeluet, sein Politik no kloare Prioritéiten auszeriichten ! Dat huet de Schäfferot dann elo, no 9 Joar am Amt, endlech och erkannt an huet (zesumme mat Gemeenerot a Finanzkommissioun) fir d’Joar 2021 e Budget opgestallt, an deem d’DP Maacher sech erëmfënd. Dofir hu mir dem Schäfferot esou guer felicitéiert. Zwar kënne mir net all Punkten am Budget goud heeschen, wéi z. Bsp. d’masse salariale oder d’Situatioun vun den Emprunte, déi vun den Decisiounen vun der Majoritéit aus de Virjoaren ofhänken. Am Groussen a Ganzen ass awer kloar ze erkennen, datt elo déi richteg Prioritéite gesat gi, mat dem Haaptprojet Centre Culturel, deen ganz kloar der DP Maacher hir Handschrëft matdreet an den natierlech di kommend Joaren de Budget wäert belaasten.

Et ass och wichteg, grad elo, an der Kris, ze investéieren, an zwar a Projeeën, vun deenen di kommend Generatioun eppes huet. Nieft dem Centre Culturel sënn dat d’Fierdegstellung vum Osbourg Haus a vum ënnerierdesche Parking Rempart, de PAP Pietert, Sozialwunnechten oder de Kaf vun Haiser fir den zukünftegen Ausbau vun de Schoulinfrastrukturen an der Maison relais.

D’Coronakris verlaangt no Solidaritéit an der Gesellschaft an och an der Politik !
Déi Maacher DP weist sech solidaresch a freet sech, datt se beim Schäfferot endlech op Versteesdemech trëfft. Esou datt mir an der Solidaritéit zesumme Maacher no vir bréngen.


DAS GEMEINDEBUDGET IM KONTEXT DER CORONAKRISE

Durch die Coronakrise werden der Gemeinde Grevenmacher laut den Kalkulationen des Schöffenrates für das Jahr 2020 nun ca. 3,6 Mio.€ weniger Staatsgelder (Gewerbesteuer und Staatszuwendungen) zur Verfügung stehen. Für 2021 verbessert sich die Situation geringfügig, aber an eine Situation wie vor Corona ist noch nicht zu denken.

Seit Jahren hat die DP Grevenmacher wiederholt dem Schöffenrat nahegelegt, die Politik nach klaren Prioritäten auszurichten! Dieses hat der Schöffenrat, nach 9 Jahren im Amt erkannt und hat für das Jahr 2021, zusammen mit dem Gemeinderat und der Finanzkommission ein Budget erstellt, in dem die DP Grevenmacher sich wiederfindet und den Schöffenrat beglückwünscht. Zwar können wir nicht alle Punkte des Budgets gutheißen, wie z.B. die Summe der Lohnkosten oder die Situation der Anleihen/Kredite, die von den Entscheidungen der Mehrheit aus den Vorjahren abhängig sind. Im Großen und Ganzen ist aber klar erkennbar, dass nun die richtigen Prioritäten gesetzt wurden mit dem Hauptprojekt Centre Culturel, das ganz eindeutig die Handschrift der DP Grevenmacher mitträgt und in den kommenden Jahren das Budget belasten wird.

Auch ist es wichtig, gerade jetzt in der Krise, zu investieren, und zwar in Projekte, die der kommenden Generation zugutekommen. Neben dem Centre Culturel sind diese die Fertigstellung des Osbourg Hauses und des unterirdischen Parking Rempart, der PAP Pietert, sozialer Wohnungsbau, Erwerb von Häusern für den zukünftigen Ausbau der Schulinfrastrukturen und der Maison Relais.

Die Coronakrise verlangt nach Solidarität sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik! Die DP Grevenmacher zeigt sich solidarisch und ist erfreut, beim Schöffenrat endlich auf Zustimmung zu treffen. Lasst uns solidarisch zusammen Grevenmacher nach vorn bringen.


LE BUDGET MUNICIPAL DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE COVID-19

En raison de la crise Covid-19, selon les calculs du Conseil des échevins pour 2020, la municipalité de Grevenmacher disposera désormais d'environ 3,6 millions d'euros en moins de deniers de l’État (taxe professionnelle et subventions de l'État). Pour 2021, la situation s'améliore légèrement, mais une situation comme avant Covid-19 n'est pas encore envisageable.

Depuis des années, le DP Grevenmacher a demandé à plusieurs reprises au Conseil des échevins d'aligner la politique sur des priorités claires ! Le Conseil des échevins, après 9 ans de mandat, l'a reconnu et a établi un budget pour l'année 2021, en collaboration avec le conseil communale et la commission des finances, dans lequel se retrouve le DP Grevenmacher et félicite le Conseil des échevins. Bien que nous ne puissions pas approuver tous les points du budget, tels que la somme de la masse salariale ou la situation des obligations/prêts, qui dépendent des décisions de la majorité des années précédentes. Dans l'ensemble, cependant, il est clair que les bonnes priorités ont maintenant été fixées avec le projet principal Centre Culturel, qui porte clairement la signature du DP Grevenmacher et pèsera sur le budget dans les années à venir.

Il est également important, surtout en cette période de crise, d'investir dans des projets qui profiteront à la prochaine génération. Outre le Centre Culturel, il s'agit de l'achèvement de la Maison Osbourg et du parking souterrain Rempart, du PAP Pietert, de logements sociaux et de l'acquisition de maisons pour le développement futur des infrastructures scolaires et de la Maison Relais.

La crise Covid-19 appelle à la solidarité tant dans la société que dans la politique ! Le DP Grevenmacher fait preuve de solidarité et est heureux de rencontrer enfin l'approbation du Conseil des échevins. Faisons avancer Grevenmacher ensemble, dans la solidarité.


O ORÇAMENTO COMUNAL NO CONTEXTO DA CRISE COVID-19

Devido à crise do Covid-19, segundo os cálculos do Conselho de vereadores para 2020, a comuna de Grevenmacher terá agora à sua disposição cerca de 3,6 milhões de euros a menos como fundos do Estado (imposto profissional e subsídios do Estado). Para 2021, a situação melhora ligeiramente, mas uma situação como antes do Covid-19 ainda não está prevista.

Há muitos anos que o DP Grevenmacher tem solicitado repetidamente ao Conselho de vereadores para alinhar a política com prioridades claras! O Conselho de Vereadores, após 9 anos de mandato, reconheceu este facto e preparou um orçamento para o ano 2021, juntamente com o Conselho Municipal e a Comissão das Finanças, no qual se encontra o DP Grevenmacher e felicita o Conselho de vereadores. É verdade que não podemos aprovar todos os pontos do orçamento, tais como a soma dos custos salariais ou a situação das obrigações/empréstimos, que dependem das decisões da maioria dos anos anteriores. No entanto, em geral, é evidente que as prioridades certas foram agora estabelecidas com o principal projeto Centro Cultural, que traz claramente a assinatura do DP Grevenmacher e irá pesar no orçamento dos próximos anos.

Também é importante, sobretudo agora neste período de crise, investir em projetos que beneficiarão a próxima geração. Para além do Centro Cultural, está previsto: a conclusão da Casa Osbourg e do parque de estacionamento subterrâneo Rempart, o PAP Pietert, habitações sociais e a aquisição de moradias para o futuro desenvolvimento das infraestruturas escolares e a Maison Relais.

A crise do Covid-19 apela à solidariedade tanto na sociedade como na política! O DP Grevenmacher mostra-se solidário e tem o prazer de finalmente conhecer a aprovação do Conselho de vereadores. Vamos fazer avançar Grevenmacher juntos, na solidariedade.