Sie sind hier

E goude Rutsch an d'Joar 2018!

News Michèle Zeimes Patrick Vandendries Robert Stahl Liliane Ney Thiel Emile Hoffmann Nico Becker Nelly Bauler Guy Bastian Jean Kayser Sandra Michaeli-Palgen Claire Sertznig Claude Wagner René Sertznig Kitty Schiffmann Bindernagel Camille Ruppert Paxi Picco Nadine Pereira Patrick Frieden Younes Bouchnafa

De Komitee vun der DP Maacher wënscht alle Maacher Awunner fir d’Joar 2018 vill Gléck, Zefriddenheet an een goud Gesondheet.

An och nees am Joar 2018, wäerten de Komitee vun der DP Maacher an sein Vertrieder am Gemeenerot sech voll a ganz fir d’Wuelbefannen an d’Liewesqualitéit vun iise Maacher Awunner aseetzen.

BONNE ANNEE 2018

GUTES NEUES JAHR 2018

BOM ANO NOVO 2018

FELICE ANNO NUOVO 2018

PROSPERO ANO NUEVO 2018

HAPPY NEW YEAR 2018