Sie sind hier

Gemeenefinanzreform: De Maacher Borgemeester an de Kleeschen.

News Budget/Finanzen

De 6. Dezember as an der Chamber d’Gesetz iwer d’Gemeenefinanzreform gestëmmt gin. E Gesetz, dat fir di Maacher Gemeen wéi e Kado vum Kleeschen kënnt. Weil is Gemeen ab 2017 all Joar mat iwer 2.000.000.- € méi u Staatsrecetten rechnen därf.

Mir wëssen, datt is Gemeen, ënner der Verantwortung vum ablecklechen Schäfferot, een ugespannt finanziell Situatioun opweist. An dofir frou kann sën, datt d’Gemeenerecetten endlech méi gerecht iwer d’ganz Land verdeelt gin. Mir wëssen awer och, datt de Borgemeester vun der Stad Maacher an der Chamber géint dat Gesetz gestëmmt huet.

Elo kann een als Oppositioun an der Chamber der Meenung sën, datt déi Reform nët goud genouch ass. Wann awer di eegen Meenung keen Majoritéit huet an d’Propose vun der Regierung nach ëmmer wäit besser ass, wéi dat, wat de Moment besteet : wat verhennert dee Moment dann nach, fir trotzdem ë goud Gesetz ze stëmmen? Wat och nach am Intérêt vun der Stad Maacher ass ! Weil een soss mat daer « falscher » Majoritéit stëmmen giff?

Wann dat Politik soll sën, dann ass ët keen.

De Kleeschen woar op aller Fall traureg. Vum Housecker wëllen mër mol guer nët schweetzen.

De Komitee vun der DP Maacher