Sie sind hier

Léif Maacher, 

Normalerweis kuckt ee mat Nostalgie op dat letzt Joar zeréck. Ma, 2020 huet iis virun A gefouert, wat am Liewe wichteg ass. Mir hunn iis missen ëmstellen: Social distancing, Télétravail, Home schooling, ... mir hunn all misse grouss Efforte maachen.

Ech denken awer och un déi aus dem Fleegesecteur, déi sech ëm d’Leit gekëmmert hunn, souwéi déi am Supermarché, déi eem - trotz den Ëmstänn - frëndlech a mat eem Laachen, trotz der Mask, entgéint komm sënn.

Merci all deene fir d’Gespréicher, déi mir hëllefen eng EU-Politik ze man, déi no um Bërger ass.
Di letzt Woch gouf React-EU gestëmmt, e Noutfallfong, wou ech intensiv matgeschafft hunn. Dat bedeit konkret 54 Milliarden Hëllefe fir d’Betriber an ech hu mech agesat, datt ronn e Véierel fir sozial Moosname reservéiert gëtt : Ech hu gesinn, datt d’Schlaang virun der Liewensmëttelbank iwwer d’Méint ëmmer méi laang ginn ass an déi, déi et virun der Pandemie schonns net einfach haten, elo nach méi Ënnerstëtzung brauchen.

Ma loosst iis positiv an d’Zukunft, op d’nächst Joar, kucken. 2020 huet iis geléiert, wou mir iis als Gesellschaft verbessere kënnen, och op europäeschem Niveau, a wat a wënn am Liewe wichteg ass.

Och wan se dëst Joar anescht ausfalen, ech wënschen Eech schéi Feierdeeg, e goude Rutsch an dat mir iis d’nächst Joar gesond, monter an a gewinnter Gesellegkeet a Maacher erëm gesinn.
 
Bleift gesond,
Léif Gréiss,
Monica Semedo


Liebe Maacher,

Normalerweise blickt man mit Nostalgie auf das vergangene Jahr zurück. Doch 2020 hat uns vor Augen geführt, was im Leben wichtig ist. Wir mussten uns umstellen, auf “Social distancing“, „Home-Office“, „Home Schooling“…… mit großen Anstrengungen für uns alle.

Ich denke hierbei besonders an das Pflegepersonal, das sich um die Menschen gekümmert hat, und auch an das Supermarktpersonal, das uns - unter diesen Umständen - freundlich und mit einem Lächeln, trotz Maske, bedient hat.

Dank auch all denen für die Gespräche, die mir helfen eine bürgernahe EU-Politik zu gestalten.
In der letzten Woche wurde React-EU gestimmt, ein Notfallfonds, an dem ich intensiv mitgearbeitet habe. Konkret bedeutet das 54 Milliarden Hilfen für Betriebe, und ich habe mich dafür eingesetzt, dass rund ein Viertel für soziale Maßnahmen reserviert wird: Ich sah, wie die Schlange vor der Lebensmittelbank über die letzten Monate immer länger wurde. Gerade Menschen, die es vor der Pandemie schon nicht einfach hatten, brauchen noch mehr Unterstützung.

Aber lasst uns positiv in die Zukunft, auf das nächste Jahr, schauen. 2020 hat uns gelehrt, wie wir uns als Gesellschaft verbessern können, auch auf europäischer Ebene, und was und wer im Leben wichtig ist.

Auch wenn sie dieses Jahr anders ausfallen, wünsche ich Euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch und dass wir uns nächstes Jahr gesund, munter und in gewohnter Geselligkeit in Grevenmacher wiedersehen.

Bleibt gesund,
Liebe Grüße,

Monica Semedo


Chers concitoyens de Grevenmacher,

Normalement, nous regardons l'année écoulée avec nostalgie. Mais l'année 2020 nous a fait prendre conscience de ce qui est important dans la vie. Nous avons dû changer, « social distancing », « Home-Office », « Home Schooling »...... avec de grands efforts pour nous tous.

Je pense aussi au personnel soignant qui s'est occupé des gens ainsi qu'au personnel des supermarchés qui - dans ces circonstances - nous a servi avec gentillesse et avec le sourire, malgré le masque.

Merci à tous pour les discussions qui m'aident à élaborer une politique européenne proche des citoyens.
La semaine dernière a vu le vote sur React-EU, un fonds d'urgence sur lequel j'ai travaillé intensivement. Concrètement, cela signifie 54 milliards d'aides aux entreprises et j'ai travaillé pour qu'environ un quart soit réservé aux mesures sociales : J'ai vu que les files d'attente à la banque alimentaire s'allongeaient au cours des mois et que les personnes qui n'avaient déjà pas la vie facile avant la pandémie ont besoin d'encore plus de soutien en ce moment.
Mais regardons l'avenir de façon positive, vers l'année prochaine. 2020 nous a appris comment nous améliorer en tant que société, y compris au niveau européen, et ce qui est important dans la vie et qui l'est.

Même s'ils sont différents cette année, je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne année et que nous nous revoyons l'année prochaine sains, joyeux et dans notre convivialité habituelle à Grevenmacher.

Restez en bonne santé,
Salutations,

Monica Semedo


Caros cidadãos de Grevenmacher,

Normalmente, olhamos para o ano passado com nostalgia. Mas 2020 fez-nos perceber o que é importante na vida. Tivemos que mudar, "distanciamento social", "home office", "home schooling"… com grandes esforços para todos nós.

Penso também no pessoal de enfermagem que cuidam das pessoas e também no pessoal dos supermercados que, nestas circunstâncias, nos atenderam com gentileza e com um sorriso, apesar da máscara.

Obrigado a todos pelos debates que me ajudaram a desenvolver uma política europeia próxima dos cidadãos.

Na semana passada assisti à votação do React-EU, um fundo de emergência no qual trabalhei intensivamente. Concretamente, isso significa 54 mil milhões de ajudas para as empresas e tenho trabalhado para garantir que cerca de um quarto seja reservado para medidas sociais: Tenho visto ao longo dos meses que as filas de espera na banca alimentar estavam a ficar cada vez mais longas e que as pessoas, que já não tinham uma vida fácil antes da pandemia, precisavam de ainda mais apoio neste momento.

Mas vamos olhar para o futuro de forma positiva, no próximo ano. 2020 nos ensinou como nos podemos melhorar como sociedade, incluindo a nível europeu, o que é e quem é importante na vida.

Mesmo que este ano sejam diferentes, desejo-lhe umas boas festas, um feliz ano novo e que no próximo ano nos voltemos a ver com saúde, com felicidade e no nosso convívio habitual em Grevenmacher.

Mantenham-se com boa saúde!
Saudações,

Monica Semedo