Sie sind hier

Robert Stahl: Éierepräsident vun der DP Sektioun Maacher

News

De Komitee vun der DP Maacher huet unanim beschloss, de Robert Stahl zum Éierepräsident vun der DP Maacher ze ernennen!

De 'Roby' war 40 Joar am Gemeenerot aktiv, dovunner huet hien d'Gemeen 12 Joar als Borgermeester gefouert.

Merci fir alles, 'Roby'! Deen Titel hues dau dir méi ewéi verdéint.