Sie sind hier

Kitty Schiffmann Bindernagel

Ween ech sënn:

  • Kitty Schiffmann
  • 1947 gebuer
  • Mamm vun 2 Kanner

Wat ech berouflech gemaach hunn:

  • Pensionnéiert Geschäftsfra

Mein politesch Aktivitéiten:

  • Member an de « Femmes Libérales »
  • Member an der Komissioun fir Sozialfroen an den 3. Alter

Weider Aktivitéiten:

  • Präsidentin vum « Syndicat d’Initiative et de Tourisme de la Ville de Grevenmacher a.s.b.l »