Sie sind hier

Nadine Pereira

Ween ech sënn:

  • Nadine Pereira
  • 41 Joar
  • Jonggesellin

Wat ech berouflech maachen:

  • Direktiounsassistentin

Mein politesch Aktivitéiten:

  • Komiteesmember an der DP Gréiwemaacher
  • Kooptéierte Komiteesmember vum « Syndicat d’Initiative et de Tourisme de la Ville de Grevenmacher a.s.b.l »
  • Member an de « Femmes Libérales »
  • Member an der Kulturkommissioun
  • Member an der Integratiounskommissioun (Auslännerkommissioun)
  • Member an der Jugendkommissioun